Witamy w naszym sklepie BonumFoods! Darmowa dostawa od 400zł
Koszyk: 0 - 0,00

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.bonumfoods.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę – Firmę BONUM Paweł Hasiuk.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy rozumie się przez to firmę BONUM Paweł Hasiuk z siedzibą w Borku Szlacheckim 32-050, ul. Zawiła 65, NIP 9442269459, REGON 387283618,
Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bonumfoods.pl,
Produkcie lub Produktach – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT,
Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską lub innego przewoźnika współpracującego ze Sprzedawcą,
Kosztach dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta,
Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
4. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
5. Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:
komputer PC, smartfon z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
łącze internetowe, aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne, zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS, aktywne konto e-mail.
Sklep umożliwia skorzystanie z usług:
Sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci posiadający, oraz nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2. Klient Sklepu składa zamówienie bez konieczności logowania się do Sklepu poprzez dodanie Produktu spośród dostępnych w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku – „Zamawiam” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
2. Po potwierdzeniu zamówienia, nie jest możliwe dokonywanie żadnych zmian w Zamówieniu, chyba, że strony umówią się inaczej, co może skutkować zmianą terminu wysyłki.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
8. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
9. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od produktów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Produkt oraz Koszty dostarczenia Produktu mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
– imię i nazwisko albo firmę Klienta,
– numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
Płatności należy dokonać na numer rachunku bankowego: 38 2490 0005 0000 4530 7478 4458, Alior Bank
3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
– kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard,
– mTransfer
– MultiTransfer itd.

V. Dostawa zamówionego Produktu

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub za pomocą Paczkomatów.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 2 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia na terenie Polski. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. strajki, opóźnione dostawy, awarie, wypadki losowe). W takim wypadku strona, po której wystąpiła siła wyższa, nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia, o ile  poinformuje stronę przeciwną o przyczynie i szacowanym terminie opóźnienia
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty bez wad.
5. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

VI. Zwrot zakupionego Produktu

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Produktu wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który jest wysyłany przez Sprzedawcę na życzenie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Reklamacja Produktu

1. Zgłoszenie reklamacji Produktów powinno zostać:
przesłane na adres: BONUM Paweł Hasiuk, ul. Zawiła 65, 32-050 Borek Szlachecki,
przesłane na adres e-mail: kontakt@bonumfoods.pl
2. Reklamacja Produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.  Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

VIII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z dokumentem Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej www.bonumfoods.pl

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
pocztą pod adresem:
BONUM Paweł Hasiuk, ul. Zawiła 65, 32-050 Borek Szlachecki,
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508504373,
za pośrednictwem e-mail: kontakt@bonumfoods.pl .

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności produktu z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

Koszyk

Brak produktów w koszyku.